तमिळ विद्यापीठ, तंजावर येथील मोडी हस्तलिखितांचे मराठीकरण करण्याचा प्रकल्प संस्थेने माहे मार्च २०१३ मध्ये तमिळ विद्यापीठ, तंजावर यांच्याबरोबर करार करून सुरू केलेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत अतिमहत्त्वाच्या पाच लाख मोडी हस्तलिखितांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी, पूर्वतयारी म्हणून त्यांची साफसफाई, दुरुस्ती करून त्यांची विषयाप्रमाणे सूची (कॅटलॉग) तयार करणे व ती कागदपत्रे संगणकावर (डिजिटायजेशन) आणणे व त्या कागदपत्रांचे मराठीकरण करून ते प्रकाशित करणे असे या प्रकल्पाचे स्वरूप आहे. सध्या यातील पाच लाख हस्तलिखितांपैकी ३ लाख ५ हजार ४८० इतक्या कागदपत्रांची साफसफाई, कागदपत्रांच्या घड्या काढणे, फाटलेली व जीर्ण झालेली हस्तलिखितांची दुरुस्ती करण्याची कामे पूर्ण झालेले असून, ती कागदपत्रे संगणकीकरण्यासाठी (डिजिटायजेशन) तयार केलेली आहेत. या कागदपत्रांचे संगणकीकरण करण्याची कार्यवाही चालू आहे.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!