भारतीय अन्यभाषक, त्याचप्रमाणे परदेशी तरुण आणि प्रौढ व्यक्तींना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी माय मराठी हे अभ्यासक्रम तयार केले आहे. सर्वसमावेशक सामग्रीतून संवादात्मक, कृतीशील आणि निर्मितीक्षम अशा पायाभूत आधारावर ह्या अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. मराठी भाषेचे काटेकोर पण परिणामकारक अध्यापन करण्याकरता हा एक अद्यायावत पध्दतीने भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न आहे.

माय मराठी अभ्यासक्रम
माय मराठी अभ्यासक्रम - १ माय मराठी अभ्यासक्रम - २ माय मराठी अभ्यासक्रम - ३ माय मराठी अभ्यासक्रम - ४
माय मराठी अभ्यासक्रम – १ पाठ्यपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – १ अभ्यासपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – १ श्राव्यधारिका
माय मराठी अभ्यासक्रम – २ पाठ्यपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – २ अभ्यासपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – २ शब्दसंग्रह
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – २ श्राव्यधारिका
डाऊनलोड
डाऊनलोड
डाऊनलोड
डाऊनलोड
डाऊनलोड
डाऊनलोड
डाऊनलोड
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – ३ पाठ्यपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – ३ अभ्यासपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – ३ शब्दसंग्रह
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – ३ श्राव्यधारिका
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य १ – भाग-१-३.२
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य २ – भाग-२-५.५अ
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य २ – भाग-२-२.३
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ३ – भाग-३-१.४
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ४ – भाग-४-४.२क
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ४ – भाग-४-४.५.३अ
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ४ – भाग-४-४.८.१
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ५ – भाग-५-३.६अ
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ५ – भाग-५-३.६अअ
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ५ – भाग-५-१.२
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ६ – भाग-६-२.२
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ६ – भाग-६-५.२
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ७ – भाग-७-२.१
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ७ – भाग-७-२.३
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ७ – भाग-७-७.२
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ८ – भाग-८-३.१
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ९ – भाग-९-३
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ९ – भाग-९-५
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ९ – भाग-९-७.५
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य १० – भाग-१०-४
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य – अभ्यास भाग-१-१.४ख
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य १ – अभ्यास भाग-१-१.३
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य १ – अभ्यास भाग-१-३.१
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य २ – अभ्यास भाग-२-१.२ख
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य २ – अभ्यास भाग-२-६.११
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य ३ – अभ्यास भाग-३-४.२
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य ४ – अभ्यास भाग-४-५.१
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य ५ – अभ्यास भाग-५-२.१
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य ६ – अभ्यास भाग-६-१.२ख
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – ४ पाठ्यपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – ४ अभ्यासपुस्तक
डाऊनलोड
माय मराठी अभ्यासक्रम – ४ श्राव्यधारिका
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य १
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य २ – भाग १
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य २ – भाग २
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ३
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ४
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ५
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ६ – भाग १
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ६ – भाग २
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ७
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ८ – भाग १
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ८ – भाग २
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ८ – भाग ३
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ८ – भाग ४
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ९ – भाग १
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ९ – भाग २
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य ९ – भाग ३
डाऊनलोड
पाठ्यपुस्तक : पाठ्य १०
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य २
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य ५
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य ८
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : पाठ्य ९
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : अंतिम चाचणी – १
डाऊनलोड
अभ्यासपुस्तक : अंतिम चाचणी – २
डाऊनलोड

 

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!