महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यातील मराठी मंडळे व संस्थांसाठी अर्थसाहाय्य योजना २०२२-२३

आवाहन

महाराष्ट्र राज्याने २०१० साली स्वीकारलेल्या सांस्कृतिक धोरणातील प्रकरण ४ “भाषा आणि साहित्य” याअंतर्गत – बृहन्महाराष्ट्र या विभागात बृहन्महाराष्ट्रातील मंडळांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने ‘बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसहाय्य’ योजना राबविण्यात येत आहे.

“महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यांत मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीय संस्कृती या संदर्भात कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांना तसेच महाराष्ट्राबाहेर मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणाऱ्या संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.”

राज्य मराठी विकास संस्थेने या योजनेअंतर्गत, निश्चित केलेल्या विहित कार्यपद्धती व निकषांना अनुसरून महाराष्ट्राबाहेरील इतर राज्यात मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी कार्य करणाऱ्या देशांतर्गत बृहन्महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त संस्थांना/मंडळांना रु. ५०.०० लक्ष (प्रत्येकी रु. २.०० लक्षच्या मर्यादेत) अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे.

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसाहाय्य देण्यासाठी पात्र मंडळे / संस्थांकडून  दिनांक ०१/०१/२०२३ ते ३१/०१/२०२३ या विहित कालावधीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेसंदर्भातील कार्यपद्धती व निकष, बृहन्महाराष्ट्रातील मंडळे / संस्था यांच्यासाठी मार्गदर्शक सूचना, अर्थसाहाय्यासाठीचा विहित नमुन्यातील अर्ज तसेच इतर तपशील संस्थेच्या https://rmvs.marathi.gov.in या व महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळांवर ‘नवीन संदेश’ या सदरात बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसाहाय्य या  शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच सदर अर्ज राज्य मराठी विकास संस्था, एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, पहिला मजला, ३ महापालिका मार्ग, धोबीतलाव, मुंबई ४०० ००१ (०२२-२२६५३९६६) येथे वरील विहित कालावधीत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील. सदर अर्थसाहाय्याचे अर्ज विहित नमुन्यात व विहित कालावधीत दि.०१/०१/२०२३ ते ३१/०१/२०२३ पर्यंत राज्य मराठी विकास संस्थेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच पूर्ण भरलेला अर्ज व संबंधित जोडपत्रे स्कॅन करून bmay2223.rmvs3@gmail.com या इ पत्त्यांवर इ-टपालाद्वारे (इ मेल) विहित कालमर्यादेत पाठवावा. दि.३१/०१/२०२३ या विहित कालावधीनंतर येणाऱ्या अर्जांचा अर्थसाहाय्यासाठी विचार केला जाणार नाही.

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील बृहन्महाराष्ट्रात मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीय संस्कृती या संदर्भात कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्था तसेच महाराष्ट्राबाहेर मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणाऱ्या संस्थांना सदर योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे.

खालील बटणांवर क्लिक करून धारिका (Files) डाऊनलोड (Download) कराव्यात.

जाहिरात  अर्ज,अटी व शर्ती

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!