विज्ञानप्रसार, दिल्ली ह्या संस्थेच्या विज्ञानविषयक लोकलक्ष्यी अशा ५ पुस्तकांचे मराठीत भाषांतर करण्याचे काम राज्य मराठी विकास संस्था आणि मराठी विज्ञान परिषद ह्यांच्या संयुक्त प्रकल्पांतर्गत चालले आहे. या मालिकेतील ‘ का ? आणि कसे ? आणि ‘ तारकांशी मैत्री’ ही दोन पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तींना कळेल अशा सोप्या रीतीने विज्ञानातील तत्त्वे या पुस्तकांतून स्पष्ट करण्यात आली आहेत.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!

Close Menu
Skip to content