महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन संस्था/मंडळ यांना अर्थसाहाय्य करणे या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी  भाषा व साहित्य वृद्धिगंत होण्यासाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यता प्राप्त मंडळ/संस्थांना अर्थसाहाय्य करणे.

यासंदर्भात मराठी भाषा विभागात दि. २३ डिसेंबर २०१६ रोजी बैठक झाली. या बैठकीतील चर्चेनुसार/निर्णयानुसार राज्य मराठी विकास संस्थेने महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन संस्था/ मंडळांना अर्थसाहाय्य ही योजना आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून राबवावे असे ठरले. त्यानुसार नोंदणीकृत मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या संस्थां/मंडळांना संशोधन प्रकल्पांसाठी जास्तीतजास्त रु. ५ लाख इतक्या रकमेच्या मर्यादेत अर्थसाहाय्य करण्यात येते.

 

 

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!