सुहृद मंडळ, पुणे यांनी कर्णबधिर विद्यार्थ्यांची भाषिक गरज लक्षात घेऊन भाषा शिकताना त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी बालभारतीच्या पुस्तकांना समांतर अशी मराठी पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली. हे सर्व पुस्तके महाराष्ट्रातील कर्णबधिर शाळांना मोफत वितरीत करण्यात आली आहेत.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!